วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1

บทความภาษาไทย

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะทางบก - อำนาจ วงศ์บัณฑิต

ประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากหลายแหล่ง เช่น อุตสาหกรรม การทำเหมือง การขนส่ง การเกษต…

ศาลปกครองกับการควบคุมตรวจสอบฝ่ายปกครอง: ศึกษากรณีการควบคุมดูแลสถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทย - นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

สถานพยาบาลเอกชนในประเทศไทยทั้งที่เป็นโรงพยาบาลและคลินิกต่างอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่พระรา…

สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท: ศึกษากรณีบริษัทจำกัด - นิลุบล เลิศนุวัฒน์

ลักษณะของการฟ้องคดีแทนบริษัท คือ กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของบริษัทในการฟ้องกรรมการเนื่…

ขอบเขตของการกระทำชำเรา การกระทำอนาจาร และการคุกคามทางเพศ - วิวรรธน์ ดำรงค์กุลนันท์

ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติ “ความผิดฐานกระทำชำเรา” “ความผิดฐานกระทำอนาจาร”และ “ความผิดฐานคุกคามทางเพศ…

การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุ: ความสัมพันธ์กับพระวินัยและปัญหาในทางปฏิบัติ - สมพรนุช ตันศรีสุข

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาวิเคราะห์การรับและจำหน่ายทรัพย์มรดกของพระภิกษุโดยเฉพาะที่เกี่ย…

บทความภาษาต่างประเทศ

“Belt and Road” and Non-Disputing State Submission on Treaty Interpretation in the China-ASEAN Free Trade Area - Xinglong Yang

Since the ambitious Belt and Road Initiative that focuses on connectivity and cooperation was officially proposed by China in 2013, the last five years have witnessed a dramatic increase of investment…

บทความภาษาต่างประเทศ

“Belt and Road” and Non-Disputing State Submission on Treaty Interpretation in the China-ASEAN Free Trade Area - Xinglong Yang

Since the ambitious Belt and Road Initiative that focuses on connectivity and cooperation was officially proposed by China in 2013, the last five years have witnessed a dramatic increase of investment…